Praksisudvikling

Udvikling af dialogisk feedback kultur

Fagpersoner kan opleve det sårbart at tale om egen praksis.

Derfor skal drøftelser om praksis faciliteres tillidvækkende, dvs. nysgerrigt og ikke-vurderende

Dialogisk feedback står på den præmis, at pædagogiske handlinger altid har et åbent udfaldsrum. Opnår du det, du gerne vil, og hvis ikke; hvorfor mon?

At tale om intentioner giver en åbning for at tale om forholdet mellem dét man som fagperson prøver og det udfald situationen får.

Når dette er italesat kan man derefter drøfte andre perspektiver på situationen, fx barnets eller borgerens oplevelse.

Dialogisk feedback tager afsæt i en situation, som kollegaen selv ønsker andres øjne på.

Dialogisk feedback spørger til kollegaens intentioner i en given situation med barnet eller borgeren.

Dialogisk feedback kan organiseres som refleksioner over fortællinger fra praksis eller styret scenarietræning.

Reflekterende team, dvs. bestemte lytte-taleposition kan være er frugtbart træk.